bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój Centrum Usług Wspólnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój.  

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-06-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-26

Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne

 • niektóre udostępnione pliki PDF nie są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały umieszczone jako skany dokumentów,
 • niektóre nazwy linków mogą być opisane nieodpowiednio, nie sugerują otwieranej zawartości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Adamczak.
 • E-mail: j.adamczak@szczawno-zdroj.pl
 • Telefon: 74 8493931

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Centrum Usług Wspólnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój
 • Adres: ul. Kościuszki 17 58-310 Szczawno-Zdrój
 • E-mail: cuw@szczawno-zdroj.pl
 • Telefon: 74 849-39-31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz dziecięcych. Budynek ma trzy piętra. Ośrodek znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest cały obszar Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z toaletą na parterze.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) na miejscu i on-line.Opublikował: Jolanta Adamczak
Publikacja dnia: 22.09.2020
Podpisał: Jolanta Adamczak
Dokument z dnia: 22.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 581